Misiune/ ViziuneSunteți aici: Acasă » Misiune/ Viziune

Casa Corpului Didactic NEAMT-Profesionisti in educatie

Casa Corpului Didactic urmareste formarea continua a cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar printr-o oferta variata de cursuri si crearea unui climat de munca stimulativ prin aplicarea corecta a politicilor educationale elaborate de M.E.N., in vederea facilitarii dezvoltarii personale si profesionale.

Prin promovarea unui parteneriat deschis si flexibil, asigurarea unei bune comunicari strategice inter institutionale se doreste oferirea unui model de progres educational, generator de cadre didactice competente, capabile sa asigure cresterea calitatii educatiei.

Casa Corpului Didactic este o unitate de prestigiu a invatamantului din judetul NEAMT, a carei misiune este de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personala si profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar, de a promova inovatia printr-o atentie marita acordata implementarii noilor politici educationale si prin cresterea calitatii programelor de formare continua adresate personalului didactic si didactic auxiliar.

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Viziunea organizaţiei noastre este să asigure calitatea în învăţământul preuniversitar nemţean prin creşterea competitivităţii sistemului de formare a personalului din şcolile nemţene, promovarea inovaţiei şi reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltare profesională şi personală a personalului din învăţământul peuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate in competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Deviza: „Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi….”

Obiectivul principal al activităţii casei corpului didactic este formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural.

Funcţiile casei corpului didactic ilustrează diversitatea şi complexitatea activităţilor derulate pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivului stabilite prin documentele legislative.

a) organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, în limbile minorităţilor naţionale, în judeţele în care funcţionează forme de învăţământ în limbile minorităţilor, conform art. 45 alin. (10) dinLegea nr. 1/2011;

 b) centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali;

c) centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar;

d) centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;

e) editare şi difuzare de carte şi publicaţii în domeniul educaţiei;

f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională;

g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, documentarişti, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni din învăţământul preuniversitar;

h) marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor oferite, oferta de programe de formare continuă, promovarea şi furnizarea acestora;

i) bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare, management etc., inspectori şcolari, responsabili cu formarea continuă, profesori documentarişti, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni, profesori asociaţi, consultanţi, experţi;

j) centru de iniţiere şi derulare de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;

k) centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber, excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua învăţătorului, ziua copilului etc., club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii;

l) centru comunitar de învăţare permanentă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, organizat conform art. 343 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;

m) centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, conform art. 346 şi 348 din Legea nr. 1/2011. Evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, se realizează pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Nationale conform art. 345 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;

 n) centru cu atribuţii de constituire şi, respectiv, coordonare ale funcţionării corpului de mentori, la nivel judeţean.